Отворен повик за учество на проект „Developing competences in home-based intervention for children with autism through Floor Time activities“ согласно Договор бр. 2021-1-МК01-КА122АDU-000018044


 

Асоцијација Ластовица отвара повик за пријавување на заинтересирани учесници на проектот со наслов „Developing competences in home-based intervention for children with

autism through Floor Time activities“ согласно Договор бр. 2021-1-МК01КА122АDU-000018044 во периодот од 01.08.2022 до 05.08.2022 година. Обуката ќе се одржи во Хелсинки, Финска со што учесниците ќе се стекнат со вештини, нови техники и искуствапреку  Floor time methods за работа во домашни услови кај децата со аутизам. Сите заинтересирани учесници треба да ги испратат потребните документи најкасно до 01.04.2022 година на нашата е-адреса: nvolastovica@yahoo.com.
За овој проект потребни се 8 специјални едукатори или логопеди, и 2-ца стручни соработници или родители.

Потребни документи:

  • Мотивациско писмо
  • CV
  • Диплома специјален едукатор и рехабилитатор или логопедија
  • Потврди за учество на семинари и сертификати за јазици

По поминување на рокот Асоцијација Ластовица ќе формира комисија од 3 члена за избор на кандидатите

Процес на евалуација на кандидатите:

  • Мотивационо писмо и интервју со тимот за селекција (20 поени)
  • Сертификати во областа на специјалната едукација (20 поени)
  • Познавање на Англиски јазик (20 поени)
  • Искуство во работата со деца со аутизам (40 поени)