Повик за прибирање на понуди


Асоцијација Ластовица отвара повик до сите заинтересирани продукциски компании и стручни лица за прибирање на понуди за реализација на проектот „Virtual support through video presentations“ финансиран од ИРИС Мрежата.

Повикот е отворен 5 работни дена започнувајќи од 16.03.2021 заклучно до 21.03.2021 година.

Сите информации за барањата и самиот проект се дадени во прикачените документи.

TOR za service provider

TOR for scenography

TOR preschool

TOR for school special educator

**********************************************************************************************************************

Association Lastovica opens a call to all interested production companies and professionals to collect bids for the project “Virtual support through video presentations” financed by IRIS Network.

The call is open for 5 working days starting from 16.03.2021 until 21.03.2021.

All information about the requirements and the project itself is given in the attached documents.

TOR za service provider

TOR for scenography

TOR preschool

TOR for school special educator