Подготовки за работа на терен


Тимот на Асоцијација Ластовица имаше состанок за подготовка на активностите што следуваат во рамките на проектот „Анализа на потребите, интересите и вештините на младите мигранти како предуслов за успешна социјална инклузија преку вработување“, проект фундиран од Европска Унија, во склоп со ИРИС мрежата.

На состанокот се дискутираше за процесот на добивање на дозволи од прифатните центри за мигранти, за истражување и собирање на податоци од терен и координација на целиот процес.