ЕВС – нов чекор кон инклузија!


Асоцијација Ластовица имаше одлична можност да присуствува на тренинг курс од 25-ти јуни до 4-ти јули во Кастела, Сплит, Хрватска, организирана од страна на Здружението Анѓели. Проектот поврза 30 младински работници/лидери, членови на колективот, ментори, соработници кои се активни во полето на волонтеризмот. Присутните учесници доаѓаа од 9 Европски земји: Хрватска, Македонија, Романија, Турција, Естонија, Словачка, Бугарија, Полска и Италија. За време на тренингот кој беше во траење од 10 дена, поддржан од страна на искусни тренери, учесниците имаа можност да ги разгледаат сите можни проблеми поврзани со Европскиот Волонтерски Сервис и други волонтерски можности, на Европско ниво, со посебен фокус на развој на програми за поддршка на младинци со помалку можности.

Главната цел на проектот беше да се зајакнат капацитетите на младинските организации во полето на волонтеризмот во Еразмус Плу Програмата и преку имплементација на разни активности следните цели беа постигнати:

  • зголемено знаење на учесниците за Еразмус Плус Програмата,
  • насоки за здобивање на ЕВС акредитација,
  • ЕВС циклусот,
  • развој на партнерства на Европско ниво,
  • знаење/ставови/вештини потребни за поддршка на волонтери со помалку можности.

*****

Association Lastovica had a great opportunity to attend a training course from 25th of June till 4th of July in Kastela, Split, Croatia, hosted by Udruga Andjeli. The project connected 30 youth workers/leaders, staff members, mentors, associates active in the volunteering field, coming from 9 European countries: Croatia, Macedonia, Romania, Turkey, Estonia, Slovakia, Bulgaria, Poland and Italy. During the 10 day training, supported by experienced trainers, the participants had the opportunity to tackle all issues connected with the EVS and other volunteering possibilities, on European level, with special focus on developing programs for supporting young people with fewer opportunities.
The main aim of the project was to strengthen the capacities of youth organization in the field of volunteering within the Erasmus Plus Programme, and through the implementation of various activities, the following objectives were met:

  • increased knowledge of the participants regarding the Erazmus Plus Programme,
  • guidance about the acquisition of EVS accreditation,
  • the EVS cycle,
  • developing partnerships on European level,
  • knowledge/attitudes/skills needed for supporting volunteers with fewer opportunities.